STAJ KREDİ VE BARO KESENEK BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.
Tarih: 15.03.2023| Okunma Sayısı: 731

 

 

 

Ankara, 13.03.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/25

Konu : 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredi borçlarının yapılandırılması hakkında.

Hazırlık çalışmalarında Türkiye Barolar Birliği’nin de yer aldığı 12.03.2023 tarih 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yürürlüğe girmiştir.

Bu kanunun “Diğer Hükümler” başlıklı 10 uncu maddesinin 14 üncü fıkrası ile 31.12.2022 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredi borçları faizlerinin yapılandırılması düzenlenmektedir.

Düzenleme ile birinci taksiti bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Anılan Kanun’un 10.maddesinin 14. fıkrası uyarınca Türkiye Barolar Birliği tarafından kanuna uygun şekilde belirlenmiş olan uygulama esasları şunlardır:

1-) Yapılandırmadan yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonu olan 31.05.2023 tarihine kadar kesenek borçları için alacaklı baroya, staj kredisi borcu için Türkiye Barolar Birliğine başvurulması şarttır.

2-) Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların Kanunda belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar ve/veya icra takipleri bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarlar fıkrada öngörülen süre ve şekilde tamamen ödeninceye kadar durdurulur ve alacağın tamamı ödendiğinde sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin dosyanın kapatılması için gerekli tahsil harcı borçlu tarafından ödenir, bundan başka yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.

3-) Avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçlarının asıllarının tamamının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği 12.03.2023 tarihini takip eden üçüncü ayın sonu olan 30.06.2023 tarihine kadar, kalanın da aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. Başvuru ve taksit ödeme sürelerinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.

4-) Ödenmesi gereken tutarların düzenlemede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. Ancak düzenleme uyarınca aylık taksitini süresinde ödemeyenler bakımından bir kereye mahsus olmak üzere ödenmeyen taksitin bir sonraki ay taksiti ile birlikte ödenmesi durumu saklıdır.

Bilgilerinize sunar, konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını dilerim. 

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

 

Eki:

1-) 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Diğer Hükümler başlıklı 10 uncu maddesinin 14 üncü fıkrası.

https://d.barobirlik.org.tr/2023/20230314_ek1.pdf

2-) 7440 sayılı kanuna ilişkin staj kredi borcu dilekçe örneği

https://d.barobirlik.org.tr/2023/20230314_ek2.pdf

 

 

 

https://www.barobirlik.org.tr/Haberler/duyuru-202325-83636

24.06.2024
AV. BAHADIR TEKEŞ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.