STAJ EĞİTİMİ KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
Tarih: 2.04.2015| Okunma Sayısı: 7446

 

 

AMASYA BAROSU

 STAJ EĞİTİM KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1: Bu iç yönetmelik 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 23. ve TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 24. maddesi gereğince oluşturulan ‘’Staj kurulunun ‘’ çalışmalarının amaca uygun ve en verimli biçimde yapılmasını sağlamak için hazırlanmıştır.

 Yönetmelik yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulacaktır.

Madde 2: Bu yönetmelik ile; Amasya Barosunda staj yapan avukat stajyerlerinin stajları süresince alacakları eğitimin stajyerlerin eşit bir şekilde yararlanmaları, stajyerler arasında uygulama birliğinin sağlanması, kurulca alınacak kararlarda uyulacak temel ilkelerin ve yönetim ilkelerinin saptanması amaçlanmaktadır.

STAJ

Madde 3: Avukatlık stajı, Avukatlık Kanunu ve T.B.B. Staj Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak başvuruda bulunan ve stajyer listesinde kaydı kesinleşen adayın Amasya Barosu Staj kayıt defterine kayıt tarihi itibariyle başlar.

Stajyer Avukat, mahkemelerde,  Adalet daireleri ve Avukat yanındaki staj süresince Avukatlık Kanunu, T.B.B. Staj Yönetmeliği ve bu iç yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.

Madde 4: Stajyerler:

a)      16 ve 17. Maddede belirtilen seminerlere katılımının dışında Baro Staj Kurulunca veya Baro tarafından düzenlenecek mesleki seminer, panel ve konferansların organizasyonunda görev almaya ve tüm faaliyetlere,

b)      Baro Yönetim Kurulu, Çalışma Komisyonları ya da Eğitim Kurulu tarafından yapılacak araştırma, anket vs. çalışmalarına katılmaya,

c)      Adli Müzaheret Bürosu ve Yönetim Kurulunca görevlendirildiğinde Baronun diğer Komisyon çalışmalarına, katılmaya,

d)      Ayrıca staj eğitim kurulu tarafından öngörülecek diğer eğitim seminer ve programlara da stajyer katılmaya,

 yükümlüdürler.

STAJ KURULU

Madde 5:Staj Kurulu, Baro Yönetim Kurulunun görevlendirileceği bir üyesi ile Yönetim Kurulu dışından seçeceği, Avukatlık Kanununun 14 ve 90. Maddelerinde yer alan engellerden herhangi biri ile engeli olmayan üç Avukattan oluşur. Avukat sayısının duruma göre arttırılması ise yönetim kurulunun vereceği karar ile olur.  Staj Kurulu üyelerinden baro yönetim kurulu üyesinin görev süresi iki, yönetim kurulu dışından seçilen üyelerin görev süresi ise üç yıldır. Görev süresi biten avukat yeniden görev alabilir.

 

Staj Kurulu; Staj Eğitim Merkezinin çalışmalarından Baro Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Madde 6: Staj kurulu ilk toplantı da kurula başkanlık edecek başkan, başkan yardımcısı ve yazmanı seçer. Kurula başkanın yokluğunda başkan yardımcısı, onun da yokluğunda stajdan sorumlu yönetim kurulu üyesi başkanlık eder.

Kurul yeni dönem eğitim programını oluşturuncaya kadar her hafta belli gün ve saatte toplanır. Bu aşamadan sonra toplantı günleri bir önceki günkü toplantı da belirlenir. Önemli bir nedenin çıkması halinde başkanın belirleyeceği günde de kurulu toplantıya çağırabilir. Kurul adli ara verme dışında ayda en az 2 defa toplanmak zorundadır. Kurulun uygun gördüğü toplantılara stajyer avukat temsilcisi de çağırma hakkı vardır.  Toplantı gün ve saati kurul yazmanı tarafından her türlü iletişim aracı kullanılarak üyelere duyurulur.

Kurul toplantılarına katılmak ve kurulca verilen görevleri yapmak zorunludur. Kurulca kabul edilebilecek bir özre dayanmaksızın bir eğitim yıl içerisinde peş peşe olmak koşulu aranmaksızın üç staj kurulu toplantısına katılmayan veya eğitim programında yer alan grup çalışmalarından peş peşe koşulu aranmaksızın üç adedine yahut staj görüşmelerinden görevli olduklarına üç kez katılmayan, kurulca verilecek görevleri ve kararları yerine getirmeyen kurul üyesinin ,üyeliğinin sona erdirilmesi için yönetim kuruluna talepte bulunulur.

Staj Kurulunun görevleri;

a)     Çalışma takvimini ve çalışma programını düzenlemek, uygulamasını denetlemek,

b)      Stajyer avukatların yönetmeliğin amaç maddesinde belirlen eğitim programına, meslek kurallarına uygun staj yapıp yapmadığını denetlemek,

c)      Kurulun ve stajyerlerin  amacına uygun çalışmasını sağlamak üzere her türlü etkinliği gerçekleştirmek, yazılı, görsel araçlarla bilgi ve kaynak biriktirmek, yayın yapmak,

d)     Avukatlık stajının daha nitelikli ve verimli geçmesi için bir avukatın yanında bulundurabileceği stajyer sayısını kısıtlamak dahil gerekli her türlü önlemi almak,

e)     Stajyer için bir dosya açmak, staj listesine yazılma aşamasına kadar sunulan ve oluşturulan belgeler ile staj eğitimi aşamasında stajyerin devam ve eğitimine yönelik her türlü bilgi ve belgeyi bu dosyada saklamak ve staj eğitiminin tamamlanması ile birlikte hazırlanacak rapor ile birlikte Baro Yönetim Kuruluna sunmak,

f)       Staj kredisinden yararlanmak üzere başvuran ve yararlanan stajyerlerin durumunu TBB Staj Kredi Yönetmeliği çerçevesinde incelemek, kredinin kesilmesini gerektiren nedenler varsa Yönetim Kuruluna bildirmek,

g)      Altı ayda bir Kurula ilişkin faaliyet raporu düzenleyerek Yönetim Kuruluna Sunmak,

h)     Stajyerin talep ve yakınmalarını değerlendirerek çözüm üretmek,

i)       Staj Bitim Belgesi ya da stajın uzatılması konularında Yönetim Kuruluna rapor sunmak, bilgi vermek.

j)       Staj Eğitimi için gerekli olan veya olması muhtemel bütçeyi hazırlamak, Yönetim Kuruluna sunmak,

k)     Eğitimi yapılacak hukuk dallarını, eğitim verecek avukatları ve eğitmenleri belirlemek, atamak, görevden almak.

l)       Staj Kurulu gerekli görürse alt kurullar oluşturulmasına karar verebilir. Alt Kurullar ile ilgili tüm kararları Staj Eğitim Kurulu karara bağlar. 

 

Madde 7: Kurul olağan olarak ayda iki kez, gerektiğinde olağanüstü toplanır. Toplantı yeter sayısı, üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır.

Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Toplantı başkanı oyunu en son kullanır ve oyların eşitliği halinde konu yeniden görüşülüp yeniden oya sunulur. Yine eşitlik varsa başkanın oyu iki oy sayılır.

Toplantıda alınan kararlar yazman tarafından karar defterine yazılır ve toplantıya katılan tüm üyeler tarafından imzalanır. Aykırı oy kullanan üyeler istedikleri takdirde aykırılık kaydını kararın sonuna yazdırabilir.

Kurul eğitim faaliyetlerinin aksamaması için her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Bu amaçla tüm hazırlıkları yapar. Seminerler ve grupça yapılacak çalışmalara katılamayacak avukattın yerine görev yapacak avukatı başkan veya görevlendireceği üye belirler. Ayrıca önceki avukatın görev süresinin sona ermesi veya ayrılması halinde kurul ilk oturumunda kendi içinden yeni bir avukat belirler. Bu avukat yönetimce yeni bir görevlendirme yapılana kadar görevini sürdürür.

STAJ EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Eğitim Çalışmaları, seminerler, grup çalışması, grup pratiği, bireysel çalışma, mahkeme ve adalet dairesinde çalışma, büroda çalışma, sosyal ve kültürel etkinliklere katılmak gibi aşamaları içerir. Bu çalışmaların nasıl yapılacağın kurul eğitim programının yapılması aşamasında belirler.

Seminerler,

Gruptaki tüm stajyerlerin katılması ile yapılan çalışmadır. Önceden belirtilen gün ve saatte yapılır. Çalışma sırasında seminere katılan stajyerler katılım listesine imza atarlar. Kurulca uygun görülen konu bir veya birkaç eğitmen tarafından bir plan dâhilinde stajyerlere sunulur.

Gerek seminerler ve gerekse grup çalışmalarında stajyerlerce imzalanan katılım listeleri doğruluğu staj eğitimi veren avukat veya eğitmence saptanarak altı imzalanır. Ve saklanmak üzere Baro Yönetim Sekreterliğine teslim edilir. Stajyerin devam süresi bu katılım listeleri vasıtasıyla denetlenir

Madde 9:Eğitim programlarının hazırlanması ve etkin bir eğitim verilmesi için Staj kuruluna Amasya Barosuna kayıtlı avukatlar, yönetim kurulu üyesi veya stajer avukat tarafından öneriler hazırlanabilir. Önerilen konuda eğitim verilmesi için karar verme yetkisi Staj eğitim Kurulunun onayı ile mümkündür. Onay verilmemesi halinde teklifte sahibi Yönetim Kuruluna itirazda bulunabilir. Yönetim Kurulunun kararı kesindir.

 Kurul üyesi, görevlendirildiği bölümün eğitim programını titizlikle uygular.

Madde 10: Eğitim veren kurul üyesi veya eğitmen geçerli bir özrü nedeniyle görevlendirildiği gün ve saatte eğitim veremeyeceğini en az bir iş günü önce Staj Kuruluna ve baro vasıtası ile stajyer avukatlara   bildirir.

Eğitim veren kurul üyesi veya eğitmen, eğitimle ilgili yazılı metin ve kaynak ile diğer belge ve bilgileri stajyerlere dağıtılmasını temin etmek amacıyla eğitim tarihinden en az bir hafta önce staj kuruluna tevdi eder.

Stajyer Temsilci :

 Madde 11:Kurul ile stajyerler arasındaki iletişimi sağlamak için tüm stajyerler arasından dönem başında, Staj Kurulunca belirlenecek bir toplantıda stajyerler tarafından bir asıl ve iki yedek olmak üzere stajyer temsilcisi seçilir. Görev staj bitim belgesinin alınması ile sona erer. Stajyer temsilciliğinin görevinin eğitim dönemi içinde sona ermesi halinde dönem sonuna kadar yedek temsilci görev alır.

Madde 12:Kurulda görev alan stajyer temsilcileri, kurulun tüm toplantılarına katılmak, Staj eğitim Merkezinin ve Baronun etkinliklerine katılmak ve diğer stajyerlerin katılmasını sağlamak, stajyerlerin sorunları ile ilgili çözüm önerilerini yürütme kuruluna iletmekle görevlidir.

STAJ EĞİTİM ESASLARI VE ŞEKLİ

Madde 13:Staj eğitiminin amacı stajyerin özgür, bağımsız, meslek ilkelerine bağlı, uygulamada karşılaştığı sorunları hukuk devleti ilkelerine ve hukukun üstünlüğü kurallarına uygun olarak çözümleyebilecek, adil ve etkin bir yargılamaya ulaşmak amacıyla yargının kurucu unsuru olan avukatlar yetiştirmektir.

Madde 14: staj kurulu, T.B.B. Staj Yönetmeliğinin 23.ve bu iç yönetmeliğin 16 ve 17.maddelerinde belirtilen dallarda verilecek eğitimin uygulamaya yönelik olmasına, stajyerlerin dava dosyası hazırlama ve duruşmalarda dikkat edilmesi gereken konuların işlenmesine özen gösterir.

Madde 15: Eğitim dönemi her yıl 1 Kasım günü başlar ve 31 Haziran günü sona erer. Staj kurulu gereksinim ve olanaklara göre eğitim yılını dönemlere ayırabilir. Eğitim döneminin başlangıç sona eriş ve ara tatil süreleri staj kurulu tarafından belirlenir.

Madde 16: Her aday, staj süresi içinde staj döneminden önce duyurulan sayıda zorunlu ve seçimlik ders almak zorundadır. Staj eğitimi Avukatlık Kanununda belirtilen haller dışında kesintisiz yapılır. Staj dönemi içinde bir başka Barodan nakil yolu ile Amasya Barosuna kaydolunan stajyerlere uygulanacak kurallar staj kurulunca belirlenir. Nakil olduğu Baroda katıldığı Staj Eğitim programı dikkate alınarak alınması gereken eğitim belirlenir.

Madde 17: Bir yıl süreyle avukat stajyerlerine uygulanacak eğitim programı 3 ana bölümden oluşur.

Birinci bölüm; Avukatlık Hukuku ve Meslek Kuraları,

İkinci Bölüm; Adli ve Yönetsel Yargılama Hukuku kuralları,

Üçüncü Bölüm; Genel Hukuk kuralarının somut olaylara uygulanışıdır.

Ayrıca sosyal ve kültürel etkinlikler, araştırma ve inceleme amaçlı ziyaretler, Baroca yapılan etkinlikler de programın bütünü içinde dikkate alınır.

Bir eğitim döneminde  en az  120 saat staj eğitimi verilir.  Bu eğitimin 60 saati Avukatlık Hukuku, meslek ilke ve kuralları ile ilgili olmak zorundadır.

Belirtilen diğer katılımı zorunlu derslerin programı staj dönemi başlamadan önce staj Kurulu tarafından tespit edilerek stajyerlere duyurulur.

Madde 18: Staj Kurulu 17.maddede belirtilen bölümlerin dışında seçimlik dersleri de eğitime dâhil edebilir.

Staj Kurulu, gerek gördüğünde Avukatlık Hukuku ve Meslek Kuralları ile ilgili dersler dışında staj eğitim programına dâhil dersleri çıkarabileceği gibi yeni bölümleri programa dâhil edebilir.

Madde 19: Her stajyer, seçeceği bölümle ilgili kurul üyesi gözetiminde bir tez hazırlamak ve bu tezi staj bitiminden bir ay önce Staj kuruluna tevdi etmek zorundadır.

Madde 20: Staj Kurulu, Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerini başarı ile yerine getiren adaya bir katılım belgesi verir. Bu belge Baro Yönetim Kurulunca verilecek Staj Bitim belgesine dayanak oluşturur. Baro Yönetim Kurulu stajyerin staj katılım belgesini almadan staj bitim belgesi vermemeye özen gösterir.

Madde 21: Amasya Barosu levhasına kayıtlı avukatlar diledikleri takdirde staj eğitim programına katılabilirler. Bu konudaki her türlü takdir yetkisi Staj kuruluna aittir.

STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONA ERMESİ

Değerlendirme:

Madde 22: Staj kurulunca, stajyer hakkında rapor düzenlenmeden önce değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmeden önce gerek görüldüğü takdirde stajyerle görüşülür. 

Stajyerin staj süresindeki davranışları, eğitime katılma durumu, görev ve sorumluk anlayışı gibi konularında Alt Kurulda olumsuz görüş belirmesi halinde bu durum Kurulun ilk toplantısında görüşülmek üzere görüşme tutanağına işlenir ve tutanak görüşmeye katılan üyelerce imzalanır.

Staj Sonrası Kurul Raporu

Madde 23: Stajyerle yapılan görüşme sonrası tutulan tutanağın stajyerlerin staj eğitimini arzulanan biçimde tamamladığı yolunda görüş içermesi halinde dosya, Yönetime sunulur.

Raporun stajyer hakkında olumsuz görüş içermesi halinde konu Staj Kurulca yapılacak ilk toplantıda değerlendirilir. Stajın uzatılması yolunda karar verilmesi halinde uzatma süresini de öneren Kurul görüşünü içeren staj raporu Yönetime sunulur.

Kurul, uzatma süresini belirlerken stajyerin devam etmediği çalışmaları göz önüne alır. Bir yılık staj döneminde staj komisyonunca kabul edilmiş özre dayalı olmayan iki seminer çalışmasına katılmayan stajyer avukat, üçüncü kez seminere katılmaması halinde iki toplantının dışındaki katılmadığı her toplu çalışma için 4 hafta, üç grup çalışmasına katılmayan stajyer avukatın bunu aşan her devamsızlığı için katılmadığı haftalar da dahil edilerek her grup çalışması için bir hafta olmak üzere stajın uzatılması önerisinde bulunulur.

 Yönetmeliğin 26. Maddesinin son fıkrasında yer alan durumun kurulca da benimsenmesi halinde stajyerin stajının bir aydan az olmamak üzere uzatılması önerilir.

Stajın Uzatılması Halinde Stajın Yapılışı

Madde 24: Yönetimce stajın uzatılmasına karar verilmesi halinde, stajyer avukat eğitim çalışmalarına aynen devam eder. Uzatım süresinin bitiminde, gözetmence verilen ek rapor ile birlikte yeniden görüşmeye alınır. Bu aşamadan sonraki işlemler için Yönetmeliğin 24, 25 ve 27. Maddeleri aynen uygulanır.

Madde 25: Baro yönetim kuruluna, altı aylık adliye stajı ile avukat neznindeki ikinci altı aylık stajını başarı ile tamamlamış ve staj eğitimine katılım belgesi almaya hak kazanmış stajyerleri bildirir.  

Madde 26: Staj Kurulu, adliye veya yanında staj yaptığı avukat tarafından verilen raporlarda veya staj katılım belgesinde yetersiz veya devamsız olduğu belirtilen stajyerin staj süresinin en çok altı aya kadar uzatılma önerisini Baro Yönetim Kuruluna bildirir.

Başka Baro Stajyerlerinin Katılımı

Madde 27: Stajını başka bir baroya kayıtlı olarak yapan ancak Baromuzun staj eğitim programına katılmak isteyen stajyerler stajı düzenleyen genel hükümlerin uygun olmasının yanı sıra Barosunca yazı ile bildirmek şartı ile staj eğitimine katılabilir.

Bu şekilde katılan stajyerlere de eğitime ilişkin aynı kurallar uygulanır. Staj eğitime katılma belgesinin bir örneği Barosuna gönderilir.

Yönergeler ve Benzeri Düzenlemeler

Madde 28: Staj işlerini düzenlemek ve denetlemek üzere, bu iç yönetmeliğin uygulanmasını kolaylaştırmak ve uygulamanın etkinleştirilmesini sağlamak amacıyla Kurulca hazırlanan yönergeler ve benzeri düzenlemeler Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer ve Baronun toplanacak ilk kurulunda onaya sunulur.

Yürürlük

Madde 29: Yirmi dokuz maddeden oluşan bu İç Yönetmelik yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere staj eğitiminin aksamaması için Yönetim Kurulumuzca hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Bu yönetmelik ile ilgili uygulamaya ilişkin herhangi bir ihtilaf olması halinde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve TBB Staj Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.05.2024
AV. BAHADIR TEKEŞ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.