AMASYA BAROSU İÇ YÖNETMELİĞİ
Tarih: 2.04.2015| Okunma Sayısı: 6765

 

 

AMASYA  BAROSU İÇ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

KAPSAM

MADDE 1 — Bu Yönetmelik, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 81/5 ve 95/15 maddeleri gereğince hazırlanarak Amasya Barosu’nun iç yönetim ve işleyişine ait işlerin yürütülmesinde uyulacak usûl ve kuralları kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM

KOMİSYONLAR

MADDE 2 — Genel Kurul veya  Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlar ve konularda komisyonlar kurabilir.

Komisyonların çalışma alanları kuruluş kararı veren organ tarafından saptanır.

MADDE 3 — Komisyon kurulmasına karar veren organ, komisyonların üye sayısını ve çalışma süresini de kararında belirtir.

Genel Kurul, belirleyeceği konularda çalışmak ve varılan sonuçları genel kurula sunmak üzere toplantı süresi ile sınırlı komisyonlar kurabilir.

MADDE 4 — Genel Kurulca kurulan komisyonun üyeleri (aksi kararlaştırılmadıkça) açık oyla seçilir.

Adaylar önerilme sırasına göre Başkanlık divanınca oya sunulur. Aldıkları oylara göre asil ve yedek üyeliğe seçilmiş olurlar.

Bir Avukat en çok iki komisyona seçilebilir.

MADDE 5 — Komisyon üyeleri, toplantıya, Genel Kurul Başkanlık Divanınca, Genel Kurul toplantı süresi ile sınırlı olmayan komisyonlar ile Yönetim Kurulu’nca kurulan komisyonlar ise Baro Başkanı tarafından çağrılır.

Bu çağrıda toplantı yeri ve saati de yer alır.

MADDE 6 — Komisyonlar, kendilerine ayrılan yerlerde ilk toplantısını yaparak çalışmaya başlar. Bu toplantıda açık oyla bir başkan, bir raportör ve bir sözcü seçilir.

Üye sayısı beşten az olan komisyonlarda bu görevlerden ikisi bir kişide toplanabilir.

MADDE 7 — Komisyonlar kendilerine tanınan süre içinde araştırma ve incelemelerini yaparak görüşlerini kapsayan ayrıntılı raporlar, tasarılar ve öneriler hazırlamakla  görevlidirler.

MADDE 8 — Komisyonlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde görüşme yenilenir ve yeni oylamaya geçilir. Eşitliğin yine bozulmadığı durumlarda başkanın bulunduğu yan kazanmış sayılır.

MADDE 9 — Komisyon kararları, raportör üye tarafından tutanağa geçirilir. Tutanağın Başkan, Raportör ve sözcü üye tarafından imzalanması zorunludur.

Bir sonraki toplantının gündemi ve tarihi saptanmadan toplantı sona erdirilemez.

MADDE 10 — Gerektiğinde bir sonraki toplantı beklenmeksizin gündem belirtilerek komisyon, başkan tarafından toplantıya çağrılabilir.

MADDE 11 — Üst üste üç toplantıya özürsüz olarak katılmayan üye komisyon üyeliğinden ayrılmış sayılır.

Üçüncü maddenin ikinci fıkrasında yazılı süre ile sınırlı olarak kurulan komisyonda istifa, hastalık v.b. bir nedenle boşalan yer, Genel Kurul Divan Başkanlığı tarafından yapılan  çağrı ile sıradaki yedek üye tarafından doldurulur.

Genel Kurulun, üçüncü maddenin ikinci fıkrası dışında ve Yönetim Kurulunun kurduğu komisyonlarda yukarıda yazılı bir nedenle boşalan yer komisyon başkanının çağrısı üzerine sıradaki yedek üye tarafından doldurulur.

MADDE 12 — Komisyonlar, gerekli gördüğü durumlarda bir başka komisyon veya uzman kişilerin görüşlerini isteyebilir.

MADDE 13 — Yönetim Kurulu, komisyonların çalışmaları hakkında dilediği zaman bilgi verilmesini isteyebilir.

MADDE 14 — Komisyon çalışmalarının sonucu «Rapor» başlığı altında komisyon başkanınca yazdırılır ve üyelerin tamamınca imzalanır. Toplantıya katılmayan üye için (toplantıya katılmadı) kaydı konur.

Karşı oy sahipleri, raporun yazılmasını ve imzalanmasını izleyen on gün içinde görüşlerini raporun altında yazarak imzalarlar.

Komisyon raporu iki nüsha yazılır. Komisyon görüşme tutanaklarını taşıyan dosya rapora eklenir.

MADDE 16 — Komisyon raporu, Genel Kurul tarafından 3 ncü maddenin 2 nci fıkrasında yazılı süre ile sınırlı olarak kurulan komisyonlarda Genel Kurul Başkanlık Divanına, Genel Kurul toplantı süresi ile sınırlı olmayan komisyonlarla Yönetim Kurulunca kurulan komisyonlarda Baro Başkanlığı’na sunulur.

Raporun yazılması, dağıtılması ve gerektiğinde çoğaltılması raporun sunulduğu Divan Başkanlığı ve Baro Başkanlığınca yerine getirilir.

MADDE 17 — Komisyonların uygun koşullarda çalışmalarını sağlayıcı tedbirleri almak, olanakları hazır tutmak ve komisyon dosyalarını saklamak Baro Başkanlığının görevidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ADLİ YARDIM

MADDE 17 —Baro Yönetim Kurulunca seçilecek birer avukatın gözetim ve denetimi altında «Adli Yardım Bürosu» kurulur.

MADDE 18 — Adli yardımla ilgili görevlendirmeler bu yönetmeliğin her adli yıl başında yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ilk Baro Yönetim Kurulu’nun yapacağı ad çekme sonuçlarına göre düzenleyeceği sıra defteri ile saptanır.    Daha sonra görev almak isteyenler, bu listenin sonuna eklenir. Mesleğe yeni başlayanlara görevlendirmelerde bir defaya mahsus olmak üzere öncelik tanınır. Her ilçe için ayrı ayrı ad çekme usulü uygulanır.  

MADDE 19 — Kamu kesiminde kadroya bağlı olarak çalışan avukatlar ad çekmeye katılmazlar.

MADDE 20 — Sıra defteri biri adli yardım bürosuna verilmek ve diğeri Yönetim Kurulunda saklanmak üzere iki nüsha düzenlenir.

MADDE 21 — Ad çekme sonuçları Baro Yönetim kurulu tarafından bir tutanakla saptanır. Bu tutanak İlân panosunda on gün süre ile asılı bulundurulur ve Baronun internet sitesinde yayımlanır.

MADDE 23 — Sıra defterine yazılı avukatlardan her biri adli yardım görevi almadıkça aynı avukata ikinci bir görev verilemez.

MADDE 24 — Adli yardım isteğinde bulunacak kimse adli yardım bürosuna başvurur. Baroya Adli yardım isteğine ilişkin başvururlar derhal adli yardım bürosuna intikal ettirilir.

Adli yardım isteği büroda tutulacak deftere istek sahibinin adı, istek tarih ve saati belirtilerek ve sıra no.su verilerek kaydedilir.

Başvurular büro tarafından incelenerek haklılığına ve yargılama veya diğer takip işlerinin gerektirdiği giderleri kısmen veya bütünü ile ödeyemeyeceğine kanaat getirildiğinde istek kabul edilerek defterdeki sıra izlenmek suretiyle görev dağıtımı yapılır.

Mahkemelerce verilmiş adli yardım kararına dayalı avukat atanmasına ilişkin durumlarda defterdeki sıraya göre avukat görevlendirilir.

Görev bildirimi kural olarak yazılı yapılır.

MADDE 25 — Bir hakkın düşmesi veya süre aşımına uğramasının söz konusu olduğu durumlarda sıradaki avukatın görevi yerine getirmesine engel olan durumlar veya başka bir il ve ilçede bulunması ya da adli ara verme nedeni ile görevlendirilmesine olanak bulunmaması gibi durumlarda sonraki sırada yer alan avukat görevlendirilir. Ancak o avukatın sıradaki yükümlülüğü saklı tutulur ve en yakın işle görevlendirilir.

Yukarıda yazılı durumlar dışında defterdeki sıra atlanamaz ve sıra bozulamaz.

Engel halin belgelenmesi avukattan istenebilir. Böyle bir istekte bulunma hakkına sıra defterinde yazılı avukatlar da sahiptir.

MADDE 26 — Adli yardım görevi verilen avukatın sıra defterindeki sıra no.su, istek sıra no.su ve görev bildirim tarihi derhal Baro Yönetim Kuruluna bildirilir. Durum, Yönetim Kurulundaki sıra defterine de işlenir.

MADDE 27 — Kendisine adli yardım görevi verilen avukat çekilme hakkını beş gün içinde kullanmak ve durumu adli yardım bürosuna yazılı olarak bildirerek aynı süre içinde o işin tarifede belirtilen ücretini Baro kasasına yatırmakla yükümlüdür.

Bir hakkın düşmesi veya süre aşımına uğramasının söz konusu olduğu durumlarda işin bu özelliğinin Adli Yardım bürosunca bildirilmiş olması şartıyla çekilme hakkı bildirim anında kullanılmak gerekir.

MADDE 28 — Başka adli yardım bürolarını ilgilendiren işlere el konulamaz. İstek sahibine yetkili adli yardım bürosunun adı bildirilir.

MADDE 29 — Adli yardım isteğinin reddine ilişkin karara karşı istek sahibine, yazılı bildirim tarihinden itibaren yedi gün içinde Baro Başkanına itiraz edebileceği bildirilir.

Red tarihi ve varsa red hakkında itiraz üzerine Baro Başkanınca kesin olarak verilen kararın tarih ve özeti istek defterine yazılır.

MADDE 30 — Adli yardım bürosu üç ayda bir kez Yönetim Kurulunca kendi arasından görevlendirdiği bir üyesi tarafından istek ve sıra defterleri karşılaştırılarak düzenlenen rapor Yönetim Kuruluna sunulur.

MADDE 31 — Avukatlık Yasasının 181/e maddesine göre adli yardımla görevli avukat ve iş sahibince Baroya ödenmesi gereken paralar, büroyu yöneten avukat tarafından özel bir defterle izlenir.

MADDE 32 — Büronun amacına uygun çalışmasını sağlamaya yeterli para, teknik ve personel ihtiyaçları Baro Başkanlığı ve Yönetim Kurulunca geciktirilmeksizin sağlanır.

MADDE 33 — İşbu yönetmelikte yer almayan konularda Adli Yardım Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YAYIN  İŞLERİ

MADDE 34 — Yayın işleri Yönetim Kurulunca seçilen  en az  beş üyeli  «yayın kurulu» tarafından yürütülür.

Kurulun bir üyesi Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Asıl üye sayısınca yedek üye seçilir.

MADDE 35 — Yayın kurulu üyeleri, yıllık olağan Genel Kurulu izleyen ilk Yönetim Kurulu toplantısında saptanırlar.

MADDE 36 — Üyelerin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir.

MADDE 37 — Kurul, ilk toplantısını Yönetim Kurulundan seçilen üyenin çağrısı üzerine ve seçimi izleyen on-beş gün içinde yapar.

Bu toplantıda kurul başkanlığı ve sekreterliği için seçim yapılır.

MADDE 38 — Kurul ayda en az bir kez olmak üzere Yönetim Kurulunca kendisine ayrılmış bulunan yerde toplanır. Her toplantıda bir sonraki toplantı günü saptanır.

Gerektiğinde toplantı günü ile bağlı olmaksızın, gündem belirtilerek kurul, Baro Başkanı, Yönetim Kurulu veya kurul başkanınca toplantıya çağrılabilir.

MADDE 39 — Yayın kurulu üçten  az üye ile toplanamaz. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde görüşme yenilenir ve yeni oylamaya geçilir. Eşitliğin yine bozulmadığı durumlarda başkanın oy verdiği yan kazanmış sayılır.

MADDE 40 — Kurul Başkanının bulunmadığı zamanlarda kurula, sekreter üye her ikisininde bulunmaması halinde ise kıdemli üye başkanlık eder.

MADDE 41 — Özürsüz olarak üst üste iki toplantıya katılmayan üye görevden çekilmiş sayılır. Boşalan yer kurul başkanının çağrısı üzerine yedek üye ile doldurulur.

MADDE 42 — Kurul üyelerinin yarıdan fazlasının toplu çekilmesi halinde yerleri yedek üyelerle doldurulur ve görev bölümü yeniden yapılır.

MADDE 43 — Yayın Kurulu, Yönetim Kurulunca karara bağlanan yayın faaliyetleri yanında belirli sürelerde dergi veya bülten çıkartabilir. Bu yayının çıkarılacağı süre Yönetim kurulu tarafından belirlenir.

MADDE 44 — Dergi veya bülten sahibi Baro adına Baro Başkanı ve sorumlu müdürü de yayın kurulunda görevli Yönetim Kurulu üyesi veya kurul dışından seçilen baro üyesidir.

MADDE 45 — Baro Başkanının Başkan sıfatı ile yazdığı yazılar ile Yönetim Kurulu bildirileri dışında dergide yayınlaması için verilen yazıların yayını kurulun olumlu kararına bağlıdır.

Kurulca yayınlaması uygun görülmeyen yazıların yayınını sağlamak amacı ile Yönetim Kuruluna itiraz olunabilir. Yönetim Kurulunun verdiği karar kesindir.

MADDE 46 — Baro organları için yapılacak seçimleri etkileyici ve bu yolda baro üyelerini belirli bir telkin altında bırakacak nitelikteki yazılar ile kişiye sataşma özelliği taşıyan veya özel hayatın gizliliğini ihlal edici mahiyetteki yazılar hiçbir surette yayınlanamaz.

MADDE 47 — Yayınlaması istenilen yazılar üç suret halinde kurula verilir.

Yayınlanmayan yazılar yazarına geri verilmez. Bu yazılar kitaplıkta özel bir arşiv içinde saklanır.

MADDE 48 — Yazının yayınlanmayacağının, yazının kurula tesliminden itibaren iki ay içinde yazarına bildirilmesi zorunludur.

MADDE 49 — Dergide yayınlanan yazılar için yazarına telif ücreti ödenmez

Telif ücreti ödenmesi yönünde yazı yazan tarafından talep olursa Yönetim Kurulu kararı ile  yayından sonraki ilk hafta içinde Baro saymanınca ödenir.

MADDE 50 — Dergiye ön kapak dışında ilân alınabilir. İlân fiyatları Yönetim Kurulunca saptanır ve bir yıl için geçerlidir

MADDE 51 — Dergide yayınlanacak tekzip vb. mahkeme kararlarının yayınının sağlanması kurulunun sorumluluğundadır.

MADDE 52 — Dergi, Baro üyelerine, Yönetim Kurulunca saptanacak kuruluş ve kişiler ile ilân sahiplerine ücretsiz gönderilir.

Yönetim Kurulu, kitap mübadelesi esaslarını gözeterek uygun göreceği yerlere ücretsiz gönderilmesine karar verebilir.

MADDE 53 — Yıl içinde yitirilen avukatların yaşam hikayeleri fotoğrafları ile birlikte ilk çıkacak dergide haber olarak yayınlanır.

MADDE 54 — Derginin hazırlığı için gerekli araç, gereç, kırtasiye v.b. ihtiyaçlar ile yeterli personel Yönetim Kurulunca sağlanır

Derginin kağıt kalitesi ,sayısı ve maliyeti ve basımevi hakkında yayın kurulunun da görüşünü alarak Yönetim Kurulu’nca karar verilir.

MADDE 55 — Yayın Kurulu, Genel Kurul toplantısından bir ay önce çalışma raporunu Yönetim Kuruluna verir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

KİTAPLIK

MADDE 56 — Baro kitaplığı, inceleme ve araştırmalarda yararlanılmak üzere meslek ve bilim kitaplığı olarak kurulur.

Kitaplar satın alma, bağış ve mübadele yoluyla sağlanır.

MADDE 57 — Kitaplık, Baro Genel Sekreteri tarafından  Yönetim Kurulunun  gözetim ve denetimi altında yönetilir. Baro personeli içerisinden kütüphaneci olarak bir personel görevlendirilir.

MADDE 58 — Kitaplıktan Baro üyeleri, Av. Stajyerleri, baro görevlileri ve adliyede görevli hakim ve savcılar yararlanır.

MADDE 59 — Kitaplığa giren tüm yapıtlar bir demirbaş defterine yazılarak numaralandırılır.

MADDE 60 — Kitaplığın yazar adlarına, kitap adlarına ve konularına göre katalogları yapılır ve bu kataloglar özel kartoteks dolabında korunur.

MADDE 61 — Kitaplıktaki belgeler, mikrofilmler, fotokopiler, plaklar, bantlar ve yazmalar ayrı yerlerde saklanır; kataloglarda bunların da fişleri bulunur.

MADDE 62 — Yazmalar, Baro Yönetim Kurulunca «örneği güç sağlanan» nitelikte olduğu saptanan yapıtlar ,kitaplıktan dışarı çıkartılamaz.Bunların kullanımı ancak Baro içinde ve çalışma odasında mümkündür.

Birinci fıkrada sayılanlar dışında olmak koşulu ile kitaplar aşağıdaki kurala uyularak dışarı çıkartılabilir:

58. maddede kitaplıktan yararlanması belirlenen kişilere emanet defterine atılacak   imza karşılığında ücretsiz on-beş gün süre ile kütüphaneci tarafından kitap verilebilir.

MADDE 63 — Okuyucu ve araştırıcı kitapları çizmek, kesmek ve yırtmak gibi zararlı hareketlerden kaçınarak özenle kullanmak zorundadır.

Yitirilen, hasara uğratılan veya süresi dolduğu ve bu konuda uyarıldığı halde geri getirilmeyen kitapların rayiç bedelleri, kütüphanecinin uyarısı üzerine kitaplığı gözetim ve denetimle yükümlü olan Genel Sekreter tarafından derhal ödettirilir.

Ödememekte direnme durumunda Yönetim Kuruluna bilgi verilir ve ödeme yapılmadığı taktirde bir daha kendisine  baro dışında kullanmak üzere kitap emanet edilmez. Kütüphaneden yararlanması ancak Baro'nun fiziki sınırları  içinde mümkündür

MADDE 64— Kitaplığın iki  yılda bir sayım ve dökümü yapılır.

Genel Sekreterin  değişmesi durumunda yapılacak sayım ve döküm işlemi bu hükmün dışındadır.Görev devredilirken bir listeleme yapılır ve imza altına alınır .

MADDE 65 — Kitapların seçimine, satın alınmasına, ciltletilmesine, Türkiye'de ve yabancı ülkelerde çıkan sürekli hukuk yayınlarına abone olunmasına Baro Başkanı ve görevli Yönetim Kurulu üyesi birlikte karar verir.

Aynı kitaptan ikiden çok alınması Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır.

ALTINCI BÖLÜM

BÜTÇE VE MUHASEBE

MADDE 66 — Amasya  Barosu’nun alacak, borç ve varlık durumlarının saptanması ve bunlarla ilgili hesap işlemleri aşağıdaki maddelerde gösterilen ilkeler çerçevesinde muhasebe yöntem ve kurallarına göre yürütülür.

MADDE 67 — Baronun bütçe dönemi 1 Kasımda başlar ve takip eden yılın 31 Ekimde sona erer.

MADDE 68 — Yönetim Kurulu sayman üyesi saymanlık servisinin başı olarak saymanlık fişlerini, mizan cetvellerini, defterleri ve diğer gerekli kağıtları imzalayarak saymanlık servisinin yaptığı işlemlerin uygunluğunu onaylar.

MADDE 69 — Bütçenin uygulaması, yürürlükte olan «Bütçe Yönetmeliğine göre yapılır.

Bütçe Yönetmeliğinde özellikle giriş keseneği, aylık kesenekler, stajyer kayıt ücretleri, ölüm yardımları kesenekleri, keseneklerin ödeme süreleri, kayıtları silinen avukatların kesenek tahakkuklarının biçimi, hüviyet cüzdanı bedelleri, harcama yetkileri ve yetkilileri belirtilir.

MADDE 70 — Saymanlık işleri, sayman ve baro kalemi görevlileri eliyle yürütülür.

Sayman, servisin çalışma düzeninden sorumlu olup, kayıtları tutmak, ödemeleri yapmak ve tahsilatları kontrol etmekle görevlidir.

MADDE 71 — Baro bütçesi aşağıda gösterilen kısımlardan oluşur:

1 — Yıllık bütçe gerekçesi

2 — Yıllık bütçe yönetmeliği

3 — Gelirler cetveli

4 — Giderler cetveli

5 — Kadro cetveli

MADDE 72 — Baro bütçesinin gelirler cetvelinin bölüm ve maddeleri aşağıda gösterilmiştir:

I) Gelirler :

1 — Giriş kesenekleri :

a. Stajyer kayıt ücreti

b. Avukat kayıt ücreti

2 — Yıllık kesenek

3 — Kimlik belgesi ücreti

II) Yayın Gelirleri :

1 — Dergi ilan ve reklam ücretleri

2 — Başkaca yayın gelirleri

III) Çeşitli gelirler

1 — Bağış ve yardımlar

2- Fotokopi geliri

2 — Faizler

3 — Para cezaları

4 — Başkaca gelirler

V ) Amasya Barosu İktisadi İşletmesinden doğan gelirler

Amasya Barosu İktisadi İşletmesi'nin yıllık vergilerinin ödenmesinden         sonraki net karı Amasya Barosu Genel Bütçesine devredilir.

VI ) Geçen yıllar gelirleri

Geçen yıllardan devren gelen gelirler

MADDE 73 — Baro bütçesinin giderler cetvelinin bölüm ve maddeleri aşağıda gösterilmiştir.

I) Yönetim Giderleri :

1 — Genel Kurul giderleri

2 — Yolluklar

3 — Temsil giderleri

4 — Başkaca yönetim giderleri

II) Personel giderleri :

1 — Büro görevlileri ve hizmetliler ücretleri

2 — S.S.K. Primleri (İşveren hissesi)

3 — Personel yollukları (Şehir içi vasıta ücretleri dahil)

4— Fazla çalışma ücretleri

5 — Kıdem tazminatı (ödentisi),

6 — Yasalar, Toplu Sözleşme ve Genel Kurul    kararından doğacak başkaca giderler.

III) Büro Giderleri :

1 — Kırtasiye ve basılı kağıt giderleri

2 — P.T.T. giderleri

3 — Gazete, dergi ve duyuru giderleri

4 — Bakım, onarım ve taşıma giderleri

5 — Döşeme ve büro araçlarının ve baronun  onarım giderleri

6-Kiralar (Baronun ileriki yıllarda kiracı olması hali  meydana gelirse Konferans için  vs.. )

7 — Cübbe alımı

8 — Kitap,kanun  ve dergi alımı

9 — Başkaca büro giderleri

IV) Yayın giderleri

1 — Dergi giderleri

2 — Avukatlar listesi, ajanda  ve albüm giderleri

V) Sosyal yardımlar :

1 — Baro personeline yapılabilecek yardımlar

2 — Gerekli sosyal yardımlar

VI) Yatırım Giderleri :

VII) Mesleki Faaliyet ve Etkinlik Giderleri

VIII)Gençlik Meclisi giderleri

ıx) Vergi, resim ve kesenekler

x) Adli yardım bürosu giderleri :

XI) Karşılıklar :

1 — Artı gelirler farkı olup, ilerde yapılması düşünülen giderler karşılığı.

MADDE 74 — Yönetim Kurulu, Genel Kurula sunulacak bütçeyi hazırlarken bütçe tasarısının gelirler ve giderler cetvelinin bölüm ve maddelerinde değişiklik yapabilir.

MADDE 75 — Bütçenin gelir ve gider cetvellerinde oranlama ve ödenekler önceki yılın eylemli tahsilat ve ödeme tutarları üzerinden egzersiz usulü ile yapılır.

MADDE 76 — Gelirler, tahsilat alıntısı veya banka dekontu karşılığında toplanır ve giderler yasal belgelere dayanır.

MADDE 77 — Giderler bütçesinin bir bölümünün maddelerindeki ödenek yetmediği takdirde, aynı bölümün diğer bir maddesinden o maddeye aktarma yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Olağanüstü koşullar ve zorunluk bulunan hallerde bölümden bölüme aktarma Yönetim Kurulunun kararı ile yapılır. Bu hususta bir sonraki Genel Kurul toplantısında izahat verilir.

MADDE 78 — Baro muhasebesi Yönetim Kurulunca kabul edilen hesap planında belirtilen ana ve tali hesaplar planına göre muhasebeci işler.

MADDE 79 — Baro muhasebesi işlemleri için aşağıda gösterilen defterler tutulur.

1 —Amortisman (Demirbaş) defteri

2 — Üye kesenek defteri yahut kartoteksi

3-  Amasya Barosu İktisadi İşletme Defteri

YEDİNCİ BÖLÜM

BÜRO

MADDE 80 — Serbest faaliyette bulunan her avukat Baro Levhasına yazılmasını izleyen üç ay içinde bir büro kurmak ve baroya bildirmek zorundadır.

Büro, bölge sınırları içinde ayrı bir yapıda olabileceği gibi, avukatın konutunda da olabilir. Konutta büro kurulabilmesi için uygun ve bağımsız bir oda ayrılması gerekir.

MADDE 81 — Büro, mesleğin onuruna, ağırbaşlılığına ve bağımsız olarak yapılmasına uygun yerlerde seçilmelidir.

MADDE 82 — Dosyasız iş ve dava kovuşturulması yasaktır. Büroda bu dosyaların saklanacağı bir dolap bulundurulacağı gibi; iş sahiplerince verilen değerleri kağıtların saklanabileceği kilitli bir bölme veya kasa da bulundurulmalıdır.

MADDE 83 — Avukat büroları, meslekle ilgili işler ve meslek hizmetleri dışında amaçlara tahsis edilemez. Avukatlar büro işlerinde yalnızca sekreter, ve hizmetli ile avukat veya avukat stajyerleri çalıştırabilirler. İş takipçisi, komisyoncu, iş adamı gibi kişilerin her ne adla olursa olsun büroda birlikte çalıştırılması veya büronun başka meslek sahipleri ile paylaşılması yasaktır.

Barodan çıkartılmış veya baroya kabul edilmemiş olanlarla işbirliği veya ortaklık yapılması kesinlikle yasaktır.

MADDE 84 — Avukat, bürosunun bulunduğu yapının dışında, içinde, yapının uygun bir yerinde, büronun kapısına reklam özelliği göstermeyen boyutlarda, renk ve biçimde tabela asabilir.

Tabelada «Avukat» ünvanı ile avukatın adı ve soyadının bulunması zorunludur. Bunun dışında varsa akademik ünvanı olarak «Dr.» ibaresi bulunabilir. Başkaca ünvanlar, deyimler ve reklam niteliğinde sayılabilecek araç ve gereçlerden oluşan tabela kullanılamaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

BARO KALEMİ

MADDE 85 – Amasya Barosu Kaleminde ve Amasya Barosu İktisadi İşletmesinde , çalıştırılmak  üzere yeterli sayıda  personel alımı ve  işten çıkarma gibi durumlarda karar verme yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir.

MADDE 86 - Baro Yönetim Kurulu bu hakları kullanırken oy çokluğu ile karar verir.

MADDE -87 -Baro Kaleminin çalışması ,personelin görev  dağılımı ,denetlenmesi   ve uygulayıcısı Baro Genel Sekreteridir. İhtiyaç halinde Yönetim Kurulundan destek alır.

             Baro personeli, baro kaleminde yapılan işlerin tamamından sorumludur.

             Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülmesi halinde taşrada çalışan baro personeli her yıl 15 gün süre ile Amasya  merkezde çalıştırılır.

             Baro personeli, yıllık izinlerini mümkün olduğu kadar adli tatil süresi içinde sıra ile kullanır.

MADDE -88 -Baro kaleminde çalışanların ücretleri  Yönetim Kurulu  tarafından 01/03/2013 tarih 2013/43 sayılı karar ile belirlenmiştir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

BARO ARAÇLARI

MADDE -89- Amasya Barosuna ait olan araçlar Baronun işlerinde kullanılır. Baro üyelerinin evlilik , sağlık sebepleri ve yakınlarının ölümü halinde   üyelerin baro araçlarının kullanımını talep etmeleri durumunda Baro Başkanının onayı alınmak sureti ile kullanılabilir. Bu haller dışında  baroya ait araçların kullanımı konusunda Baro Yönetim Kurulu karar verir. 

MADDE -90-Baroya ait  araçlara kullanımı sırasında ,  trafik cezaları kesilmesi halinde bu cezaları aracı kullanan kimse öder.

MADDE -91-Araçların bakım onarım ve gözetiminden araçları kullanan baro görevlileri sorumludur. Bu bakım ve onarım sırasındaki masrafları baro tarafından karşılanır. Baro araçları baro personeli tarafından zorunlu olmadıkça kullanılamaz.

HİZMET ALIMI

MADDE -92 - Amasya Barosu Hizmet alımı konusunda Baro Yönetim Kurulu yetkilidir.

ONUNCU BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 94 —Avukatlık ruhsatı geldikten sonra mesleğe kabul edilen avukat adaylarının başvurusu üzerine yemin etmek isteyen avukat adaylarının  başvurusu üzerine başvurunun yapıldığı hafta içinde Yönetim Kurulunca bir tören düzenlenir.

And içeceklere toplu olarak Yönetim Kurulu önünde ayrı ayrı yasal andı içirilir. And içenlere Baro başkanı resmi kılıklarını giydirir ve ruhsatnamelerini verir.

Tören, Baro başkanının mesleğin önemini belirten konuşması ile sona erer.

Töreni, avukat adaylarının yakınları ile baro üyeleri izleyebilir.

MADDE 95 — Avukatlık Yasasının 19 ncu maddesinde yazılı amaçla yapılan araştırma ve incelemelerin raporda ayrıntılarıyla belirtilmesi zorunludur.

Olumsuz nitelikte olan raporlar somut nedenlere ve olaylara dayanmalıdır.

Bu koşullara uymayan raporlar geçersizdir. Yönetim Kurulunca yeni bir soruşturma yapılır.

MADDE 96 — Avukatlık Yasasının 25 nci maddesi uyarınca, stajın altı ay uzatılmasına ilişkin olarak verilen Yönetim Kurulu kararlarının ayrıntılı ve dayanaklarını gösterir gerekçesi ile birlikte adaya tebliği zorunludur.

MADDE -97— Yönetim Kurulu üyeleri olağan veya olağanüstü toplantılara katılmakla yükümlüdür. Katılmayacak olanların özürlerini yazılı olarak ve toplantıdan önce bildirmeleri zorunludur. Yönetim Kurulu özürün haklılığına kanaat getirmezse kabul edilmemesine karar verir ve bu kararı tutanağa geçirir. Yazılı özür bildirmeyenlerle, özürü yönetim kurulunca kabul edilmeyenler özürsüz olarak toplantıya katılmamış sayılırlar. Ardı ardına üç toplantıya özürsüz olarak katılmayan üyelerin üyelikleri Yönetim Kurulu kararı ile düşer.

MADDE-98 — Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını  Amasya Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu yürütür.

       Yönetim Kurulu “Adli yardım görevlendirmesi ve uygulanması” ile ilgili SDD programının uygulanması konusunda karar almaya ve  bu hususta yönerge yapmaya yetkilidir.

MADDE- 99 — Bu yönetmelik, Amasya Barosu Genel Kurulunca onaylandıktan sonraki gün yürürlüğe girer. ……./……/2015 

 

 

24.06.2024
AV. BAHADIR TEKEŞ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.