CMK UYGULAMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK
Tarih: 2.04.2015| Okunma Sayısı: 5092

        AMASYA BAROSU CMK. UYGULAMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

AMAÇ

 

Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu,5271 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereğince Amasya Barosu Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan CMK. Yürütme Kurulu’nun ve CMK. Merkezi’nin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, Amasya Barosu tarafından avukat görevlendirilmesi, verilen hizmetin kaliteli olarak aksamadan yürütülmesi, görev alan Amasya Barosu üyeleri arasında adil görev dağılımının sağlanması ve mesleki hizmetlerine uygun ücretlerinin ve giderlerinin hakça ve şeffaf olarak ödenmesi, denetlenmesi, eğitim seminerlerinin düzenlenmesi, alt kurulların oluşturulması, yasalara, uluslararası sözleşmelere, adil ve insan haklarına saygıya dayalı bir ceza yargılamasının sağlanmasına yönelik çalışma ilke ve yöntemlerinin belirlenmesidir.

 

KAPSAM

 

Madde 2:  Bu yönetmelik, Amasya Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulan CMK.  Merkezi ve CMK. Yürütme Kurulu’nun çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

YETKİ

 

Madde 3: Müdafi ve vekil tayin yetkisi Amasya Barosu’na aittir. Baro, bu yetkisini il merkezinde CMK. Yürütme Kurulu ve CMK. Merkezi eliyle, ilçelerde ilçe temsilcilikleri eliyle gerçekleştirir.

 

CMK. KOORDİNATÖR YÖNETİM KURULU ÜYESİ

 

Madde 4: Amasya Barosu Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir üye CMK koordinatör üyesi olarak Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulu’nca seçilir.

 

CMK. YÜRÜTME KURULU

 

Madde 5:  CMK. Yürütme Kurulu, CMK. Koordinatör Yönetim Kurulu üyesi ile Amasya Barosuna kayıtlı avukatlar arasından Amasya Barosu Yönetim Kurulunca belirlenecek diğer 2 üye ile birlikte 3 kişiden oluşur. CMK. Koordinatörü, CMK. Yürütme Kurulu’nun başkanıdır. Kurulda her üyenin sadece bir (1) oy hakkı vardır. CMK. Yürütme Kurulu üyeleri, Amasya Barosu Yönetim Kurulu tarafından 1 yıllık süre için atanır. Görev süresini tamamlayan üye tekrar atanabilir. CMK. Yürütme Kurulu, adli tatil süresi hariç ayda bir kez toplanır.

 

 CMK. YÜRÜTME KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

Madde 6: CMK. Yürütme Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir;

a.     Düzenli olarak; Yönetim Kurulu ile iki ayda bir kez toplantı yapmak,

b.    Hukuka, avukatlık meslek ilkelerine ve CMK. yönetmeliğine aykırı davranan  avukatlar hakkında inceleme yaparak, rapor hazırlamak ve karar verilmek üzere Yönetim Kurulu’na sunmak,

c.     CMK. Merkezince yürütülen hizmetlerin aksamadan devam etmesi için gereken önlemleri almak, CMK. Merkezinde görev alan istekli avukatların, görev aldığı her aşamada,  görevlerini meslek onuruna uygun yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, sorunları ve çözüm önerilerini tespit etmek, sorunların çözümü için Baro Yönetim Kurulu’na bildirmek,

d.     Merkez ilçe dışındaki diğer ilçelerde CMK. ilçe temsilcisini Baro Yönetim Kurulu’na teklif etmek,

e.     Yasaya aykırı uygulama ile karşılaşan istekli avukatlara yardım sağlamak,

f.      İstekli avukatlar arasında ücret ve iş dağılım dengesini sağlamak amacıyla gerekli yöntemler konusunda araştırmalar yapmak ve gerekli kararların alınması için Baro Yönetim Kurulu’na bildirmek,

g.     CMK. Merkezinde çıkabilecek her türlü aksaklığın giderilmesi için çalışmalar yapmak, önlemler almak, 

h.    CMK. eğitim seminer programı ve sertifika programlarının içeriğini, müfredatını ve eğitmenleri tespit ederek Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak,

i.       İstekli avukat olarak çalışmak isteyen Amasya Barosuna kayıtlı avukatlar için eğitim seminerleri ve sertifika programları düzenlemek,

j.      Yönetim Kurulu tarafından yapılacak görevlendirme ile diğer Barolara kayıtlı avukatlar için eğitim semineri ve sertifika programı düzenlemek,

k.     İstekli avukatların mesleki hizmet karşılığı yapılacak ödemelerin düzenli yapılması konusunda CMK. Merkezi’nde yapılacak çalışmaları denetlemek ve ödemelerin yasal düzenlemelere ve gerçeğe uygunluğunu kontrol etmek,

l.       CMK. Görevlendirmelerinde lüzum üzerine istekli avukatların sisteme girmesi için gereken ortalama puanı hesaplamak,

Baro Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

 

CMK. MERKEZİ’NİN TANIMI VE İŞLEVİ

 

Madde 7:  CMK. Merkezi, CMK. Yürütme Kurulu ile CMK. çalışanlarından oluşur.  CMK. Merkezi, Ceza Muhakemesi Kanunu ile barolara verilmiş avukat atama yetki ve görevini,  Amasya Barosu Yönetim Kurulu adına yönetmelikte belirlenen kurallar çerçevesinde yürütür. Görevlendirmenin; istekli avukatlar arasından adil ve eşitlik ilkelerine dayalı olarak yapılması, emeklerine uygun ücretlerinin süratle ve şeffaf şekilde ödenmesi görevlerini resmi tatil günleri de dahil olmak üzere 24 saat kesintisiz hizmet vererek yerine getirir.

 

CMK. MERKEZİ GÖREVLENDİRME ESASLARI

 

Madde 8:  CMK. Merkezi, CMK. eğitim seminerini tamamlamış istekli avukatlar arasından mahkemelerden, savcılıklardan ve kolluk kuvvetlerinden SDD. Programı yolu ile gelen avukat taleplerini eşitlik ilkesi çerçevesinde dağıtımını yapar.

             Otomatik atama programında görevlendirmeler, soruşturma ve kovuşturma olarak iki ayrı liste üzerinden ücret esaslı puanlama sistemine göre yapılır.

1. İstekli avukat, görevlendirmelerde görev seçemez .

2.Baro kayıtlarındaki telefonlarından üç kez üst üste arama yapılmasına rağmen istekli avukata ulaşılamaz ya da istekli avukat aramayı reddederek görevlendirmeyi kabul etmez ise istekli avukatın mazeretine ya da ulaşılamama nedenine bakılmaksızın liste puanına 0,5 puan eklenir. Bu fıkradaki puan ekleme uygulaması; 5271 Sayılı C.M.K’da belirtilen zorunlu olarak görevden çekilme hallerinde uygulanmaz.

3.Üç kez üst üste arama yapılmasına rağmen istekli avukatın telefonunun her bir aramada meşgul olması halinde puanında değişiklik yapılmayacaktır.

4.İstekli avukat, soruşturma safhasında aynı şüpheli veya mağdur için ya da menfaat çatışması olmaması halinde birden fazla şüpheli için tek seferde en fazla üç ifade ya da sorgu için görevlendirilecek, daha fazla ifade veya sorguda görev alınması halinde avukata ödeme yapılmayacaktır.

5. İstekli avukat, kovuşturma safhasında aynı mahkemede menfaat çatışması olmaması halinde tek seferde en fazla iki sanık ya da mağdur/katılan için görevlendirilecek, daha fazla görev alınması halinde avukata ödeme yapılmayacaktır.

6.Menfaat çatışması halinde; soruşturma aşamasında, istekli avukatın görevi kabul ettiği halde ifadeye girmemesi, kovuşturma aşamasında ise görevlendirmeyi kabul ettiği halde duruşmaya girmemesi hallerinde mazeretini yazılı olarak CMK Uygulama Merkezi’ne bildirmesi gerekmektedir.

7.Göynücek, Doğantepe ve Aydınca Karakolları’nda görev almak isteyen istekli avukatlar için ayrı bir ek liste oluşturularak bu görevlendirmeler için istekli avukatın liste puanında bir tam puan indirimi uygulanacaktır. Ayrıca Akınoğlu, Destek ve Hamamözü ilçeleri’nde görev alan istekli avukatlar için de liste puanında bir tam puan indirimi uygulanacaktır.

8.Soruşturma ve kovuşturma aşamasında, Amasya merkez için istekli avukatın görev yerine ulaşma süresi 45 dakika, Göynücek, Doğantepe ve Aydınca Karakolları için ise 2 saattir.

Bütün ilçelerde görev birimine ulaşma süresi 45 dakikadır. Ayrıca ilçelerde Hamamözü, Akınoğlu, Akören ve Destek Karakolları için görev birimine ulaşma süresi 90 dakikadır.

Her iki aşamada da görevlendirmeyi kabul ettiği halde belirtilen sürelerde görev birimine ulaşmama halinde istekli avukatın liste puanına bir tam puan eklenecektir.

9.Gece saati uygulaması 17.00 ile 08.00 saatleri arasında olup, gece teşvik saati 22.00 ile 08.00 saatleri arasında uygulanacaktır. Teşvik saatleri arasında yapılan görevlendirmelerde istekli avukatın liste puanında 0,5 puan indirimi uygulanacaktır.

10. Mesleğe yeni başlayan istekli avukat, CMK listesindeki en düşük puandan listeye dahil olacaktır.

11.İstekli avukatlar birbirlerinin yerine görev alamayacaklardır.

12.İstekli avukatların puanları ancak CMK Yürütme Kurulunun kararı ve bu kararın koordinatör Yönetim Kurulu üyesi tarafından onaylanması ile düzeltilebilir.

(24.01.2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda verilen önergeyle ek): “Acil durumlarda koordinatör Yönetim Kurulu üyesi tarafından geçici düzeltme yapılabilir.”

13.İstekli avukatlar, kendi istekleri ile CMK görev listelerinden ayrılabilirler.

a. Sağlık sorunları nedeniyle listelerden ayrılmak isteyen avukatlar, durumlarını doktor raporu ile belgelemeleri koşuluyla en çok dört ay CMK görev listelerinden ayrılabilirler. Doğum halinde bu süre üç aydır.

Bu durumda olan istekli avukatlar, ayrılma süreleri ve mazeretlerine bakılmasızın listelere dahil olacakları tarihteki ortalama puan ile listelere dahil olabilir.

b. Diğer hallerde; Adli Tatil süresi de dahil olmak üzere bir takvim yılı içinde en çok otuzgün CMK görev listelerinden ayrılabilirler. İstekli avukatlar, toplam otuz gün olan mazeret süresini, otuz gün karşılığı saat süresi dolana kadar toplu ya da parça parça kullanabilirler.

Bu avukatlar, en geç bu süreler sonunda yazılı başvuru ile listelere ayrıldıkları puanlarla geri dönebilirler.

c. Yönetmeliğin 20 ve 21. maddeleri gereğince listeden geçici ve kesin olarak çıkarılan istekli avukatlar, listeye dahil olacakları tarihte listede yer alan en yüksek puan üzerinden listeye dahil olurlar. 

14.CMK Uygulama Merkezine bağlı herhangi bir görevi nedeniyle ücret alan avukatın aldığı ücreti ilgili listeye puan olarak eklenir. Avukata masraf dışında yapılan tüm ödemeler görevin türüne bakılmaksızın bilgisayar puan sistemine işlenir.

15.Bilgisayar programına bağlı ve puan esaslı görev listesi uygulaması Amasya merkez ve ilçeler için geçerlidir.

İLÇE CMK. TEMSİLCİLERİ

 

Madde 9:Merkez ilçe dışındaki diğer ilçelerde o ilçedeki bir avukat, Baro Yönetim Kurulunca CMK. ilçe temsilcisi olarak belirlenir. Baro İlçe temsilcisi aynı zamanda İlçe CMK. temsilcisi olarak da belirlenebilir. CMK. ilçe temsilcisi Merkezle kurulacak ilişkileri düzenlemek amacıyla gerekli önlemleri alır.

 

 

 

 EĞİTİM SEMİNERLERİ VE SERTİFİKA PROGRAMLARI

 

Madde 10: CMK. sisteminde yer almak isteyen avukatların, uygulamada birlik, dayanışma, iletişim ve işbirliğinin sağlanması amacıyla eğitici ve öğretici mahiyette olan CMK. eğitim seminerine katılmaları zorunludur. CMK Yürütme Kurulu, gerekli gördüğü konularda ayrıca sertifika programı düzenler. CMK. seminerinin ve sertifika programlarının içeriği, süresi, yeri ve zamanı, seminerin idaresi, konuşmacıların tayin ve tespiti, eğitici ve bilgi verici kişilerin seminere katılmalarının sağlanması CMK. Yürütme Kurulunca yapılır. CMK. Yürütme Kurulu eğitim seminerleri konusunda Amasya Barosu’nun diğer kurullarıyla işbirliği yapabilir, ortak eğitimler düzenleyebilir. Baro Yönetim Kurulu kararı ile diğer barolarda da bu eğitim CMK. Yürütme Kurulu’nca düzenlenir.

         Değişen mevzuat ve uygulamadaki ihtiyaç nedeniyle, CMK.

sisteminde yer alan avukatlar için meslek içi eğitim programları düzenlenebilir.

 

BARO YÖNETİM KURULU GÖREVLENDİRMELERİ

 

Madde 11:  Amasya Barosu Yönetim Kurulu, bu yönetmelik hükümleriyle bağlı olmaksızın 1136 Sayılı Avukatlık Yasası ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Yasası uyarınca; gerekli gördüğü konularda görev listeleri oluşturabilir ya da tek görevlendirmeler yapabilir. Bu listelerde yer alacak avukatların ya da görev verilecek avukatların istekli avukat olma ya da listelerde bulunma zorunluluğu yoktur. Yönetim Kurulu, kararında bu tür görevlendirmelerin gerekçesi açıklanmak zorundadır.

 

     İSTEKLİ AVUKAT

 

Madde 12:  CMK. uygulaması çerçevesinde müdafi ya da vekil olarak görev almak isteyen Amasya Barosu’na kayıtlı, SGK. ve vergi kaydı  bulunan avukatlar  ile bir avukat yanında bağlı çalışan avukatlar arasından yazılı olarak başvuruda bulunanlar ve Yürütme Kurulu tarafından düzenlenecek eğitim seminerlerine katılıp bitirenler görev alabilirler. CMK kapsamında görev almak isteyen avukatların sertifika alması zorunludur.  Başka barolar tarafından yapılan CMK. eğitim seminerine katılarak sertifika almış istekli avukatlar da bu yönetmelikdeki işlemleri yerine getirdiklerinde listeye eklenirler. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesini takiben  1 yıl içinde Baro tarafından CMK eğitim semineri düzenlenerek istekli avukatlara sertifikaların verilmesi zorunludur. İstekli avukatlar, diğer baroların hazırlamış olduğu CMK seminerine katılarak sertifika alabilir.  Mesleğe yeni başlayan avukatların CMK görevlendirmesi alabilmesi için 1 yıl içinde CMK seminerine katılıp sertifika almaları zorunludur. Stajyer avukatlar da staj döneminde düzenlenen CMK seminerine katılarak sertifika alabilirler.

 

     İSTEKLİ AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Madde 13: Avukatlar;

1-Yukarıda görevlendirme esasları başlıklı 8. maddede belirtilen esaslar dahilinde görevlendirildiği birime ulaşmakla,     

2-Amasya Barosu tarafından kendilerine verilen görevleri sonuna kadar özenli  ve dikkatli biçimde yerine getirmekle,

3-Yapmış oldukları göreve ilişkin tüm evrakları ve ödeme yapılabilmesi için gerekli tüm belgeleri  CMK. Merkezine teslim etmek,

4-Yürürlükteki yasalara göre görevi kabul ettikten sonra görevden çekilmeyi ve işi reddetmeyi gerektiren  hallerde durumu derhal CMK. Merkezine yazılı olarak bildirmekle,

5-Görevlendirilen birimlerde, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında tespit edilen ve kendisine iletilen hukuka aykırılıkları, olayın özelliğine göre görüşme  tutanağı, ifade, kimlik tespiti ya da sorgu tutanaklarına geçirmek, şerh 

 düşürmek  ve aksi halde durumu yazılı olarak CMK. Merkezine bildirmekle,

6-İstekli avukatlar, CMK Merkezine bildirdikleri iletişim bilgilerindeki  değişiklikleri değişiklik tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde Baro Levhasını değiştirmekle ve CMK. Merkezine yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.    

 

GÖREVİN SONA ERMESİ

 

Madde 14: İstekli avukatın görevi aşağıdaki hallerde sona erer ;

1.    İstekli avukatın görevi; soruşturma aşamasında iddianamenin kabulü ya da kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yapılan itirazın reddi ile kovuşturma aşamasında ise kararın kesinleşmesiyle sona erer.

2.    İstekli avukatın görevi; avukatı olduğu kişinin kendisine vekaletli bir avukat görevlendirmesi ve bu görevlendirmenin ilgili merci tarafından kabulü ile sona erer.

3.    Görevden çekilme ancak yasalardaki koşullar dahilinde gerçekleşir. Görevden çekilen avukat, bu durumu derhal yazılı olarak CMK Merkezi’ne veya ilçe temsilciliklerine bildirir. Bu bildirimde, dava ile ilgili bilgiler, çekilme gerekçeleri, duruşma tutanakları ile sonraki duruşma günü de belirtilir. İstek konusunda CMK Yürütme Kurulu kararını verinceye kadar avukatın sorumluluğu devam eder.

 

 

ÜCRET VE GİDERLER

 

Madde 15: Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının istemi üzerine  Baro tarafından görevlendirilen müdafi ve vekile, avukatlık ücret tarifesinden ayrık olarak hazırlanan ve her yıl Ocak ayında yürürlüğe giren “Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi  ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife “  gereğince Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla yer alan ödenekten ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ücret ödemesi yapılır.  Bu madde uyarınca yapılacak ödeme ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar “Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  ile belirlenir. İşveren avukata bağlı olarak çalışan avukatların CMK ücretini alabilmesi için çalışan avukatın talebi doğrultusunda, işveren avukat gecikmeksizin serbest meslek makbuzu düzenler.

 

 ÜCRET ÖDENMEYECEK HALLER

 

Madde 16:  Aşağıdaki hallerde istekli avukata ücret ödenmez,

a.     Eksik bilgi ve belge sunan avukatların ücretleri, eksiklikler tamamlanıncaya kadar ücret ödenmez.

b.    Baro tarafından ataması yapılmamış görevlerin ücretleri ödenmez.

c.     Yönetmelik, hükümlerine aykırı davranışı nedeniyle; hakkında CMK Yürütme Kurulu’nca ücret ödenmeme yolunda karar verilen avukata ücret ödenmez.

d.    Görevlendirildiği kişi ve dosya sayısı dışında görev alan avukata ücret ödenmez.

e.     Yönetmeliğin 13/3 maddesinde belirtildiği üzere belgelerini CMK. Merkezi’ne teslim etmeyen avukata ücret ödenmez.

 Ücret ödenmemesi gereken bu durumlarda, ödenen ücret Baro tarafından geri alınabilir. Ücret ödenmemesine neden olan haller bu yönetmelik ya da yürürlükteki mevzuata göre başka bir yaptırım uygulanmasına engel değildir.

 

YAPTIRIM İLKELERİ

 

Madde 18: CMK. kapsamında görev alan istekli avukatlardan, verilen görevin her aşamasında,yönetmelikte belirlenen kurallara aykırı davranan avukatlar hakkında , Avukatlık Yasası ve ilgili yönetmelikte belirtilen yaptırımlar uygulanır. Bu yaptırımların uygulanması ayrıca idari ya da adli soruşturma ve kovuşturma yapılmasına engel değildir.

Yaptırım uygulanması gereken eylemin yönetmeliğin ilgili maddelerinde sayılanlardan birine girmemesi durumunda bu  eylemin mesleki etik kurallarına aykırı olduğu Yürütme Kurulunca değerlendirildiği takdirde istekli avukat şifahi olarak uyarılır.

 

 

 

UYARMA

 

Madde 19:  Uyarma, istekli avukatın CMK. kapsamındaki görevi nedeniyle, CMK Yürütme Kurulu’nun kararı ile yazılı olarak uyarılmasıdır. Aşağıdaki hallerde uyarma yaptırımı uygulanır.

                 a.Duruşmayı mazeretsiz olarak takip etmeyen avukat,

b.Yukarıda görevlendirme esasları başlıklı 8. maddede belirtilen esaslar dahilinde görevlendirildiği birime ulaşmayan avukat,

c.Ücreti alınan dosya için mükerrer ücret talebinde birden fazla bulunan istekli avukat,

d.Görevlendirilmediği halde göreve giden istekli avukat, yazılı olarak uyarılır.

      CMK. Merkezi’ne ulaşmadan CMK. kapsamında tespit yapmak ve ifade almak için avukat çağıran soruşturma ve kovuşturma birimde  çalışanlar hakkında ilgili birim amirlerine bildirimde bulunulur.

       İstekli avukatın uyarma kararına karşı tebliğden itibaren 15 gün içinde Baro Başkanlığı’na itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine Baro Başkanlığınca verilen karar kesindir.

           

                  LİSTEDEN GEÇİCİ OLARAK ÇIKARILMA

 

Madde 20: Geçici olarak listeden çıkarma; istekli avukatın, CMK Yürütme Kurulu’nun kararı ile geçici olarak tüm görev listelerinden en az üç en çok on iki ay süre ile çıkarılması olup, sistemi aksatan istekli avukatlara aşağıda yazılı hallerde listeden geçici çıkarma cezası uygulanır.

                 a.  Duruşmaları birden fazla mazeretsiz takip etmeyen istekli avukat,

b. İlk uyarma cezasını aldıktan sonraki bir yıl içinde ikinci kez uyarı cezası alan istekli avukat,

     Listeden geçici olarak çıkarılır.

        İstekli avukatın uyarma kararına karşı tebliğden itibaren 15 gün içinde Baro Başkanlığı’na itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine Baro Yönetim Kurulunca verilen karar kesindir.

                  Listeden geçici olarak çıkarılan avukata sistem dışı kaldığı süre içerisinde başka görev verilemez. Ancak istekli avukat çıkarma kararından önce kendisine verilen işleri takip eder.

 

LİSTEDEN KESİN OLARAK ÇIKARILMA

 

Madde 21:  Listeden kesin olarak çıkarma; istekli avukatın, tayin edildiği veya CMK kapsamındaki görevi nedeniyle CMK Yürütme Kurulu’nun kararı ile tüm görev listelerinden süresiz olarak çıkarılması olup, listeyi aksatan istekli avukatlara aşağıda yazılı hallerde listeden kesin çıkarma cezası uygulanır.

İstekli avukat listesinde yer alanlardan;

a.     İlk uyarma cezasını aldıktan sonraki bir yıl içinde aynı eylemden dolayı üç kez uyarılan istekli avukat,

b.    Sistemden ilk geçici çıkarma tarihinden itibaren bir yıl içinde ikinci kez aynı cezayı alan istekli avukat,

c.     Belgeleri kasıtlı ve gerçeğe aykırı olarak verdikleri tespit edilen istekli avukat,

d.    Eylemin ağırlığına göre yönetmelik, CMK, Avukatlık Yasası ve Meslek Kurallarına aykırı davranan istekli avukat, İstekli avukat listesinden ve CMK Yürütme Kurulundan kesin olarak çıkarılırlar. Bu avukatlar, iki yıl geçmeden tekrar listelere dahil edilmezler.

        İstekli avukatın listeden kesin olarak çıkarma kararına karşı tebliğden itibaren 15 gün içinde Baro Başkanlığı’na itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine Baro Yönetim Kurulunca verilen karar kesindir.

 

Sisteme geri alınma Yönetim Kurulu kararı ile olur. İstekli avukat listesinden kesin olarak çıkarılan avukatlar takip etmekte oldukları işlerle ilgili sorumlulukları aldıkları ücreti iade edene kadar devam eder. Listeden çıkarılan avukat, takip etmekte olduğu dosyaları ve duruşma günlerini içeren raporunu CMK Merkezi’ne yazılı olarak kararın kesinleşmesinden itibaren en geç bir hafta içinde verir. İstekli avukat, ücreti iade edene kadar ve yazılı bildirimde bulunana kadar yükümlülüklerini devam ettirmek zorundadır.

 

Madde 22: CMK uygulamasıyla ilgili SDD veya başka sistemlerde aksaklık meydana gelmesi halinde sistemin değiştirilmesi ya da başkaca tedbirlerin alınmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

 

 

 

UYGULAMA VE YÜRÜRLÜK

 

Madde 23: Bu yönetmelik, Amasya Barosu Genel Kurulunca kabul edilip www.amasyabarosu.org.tr adlı Amasya Barosu internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Ancak bu yönetmelik uyarınca CMK kapsamında görev almak için sertifika alma şartı bir yıl içerisinde düzenlenecek CMK eğitim seminerleri ile gerçekleşir. Bu yönetmeliğin hükümleri Amasya Barosu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Bu yönetmelikde hüküm bulunmayan hallerde; 1136 sayılı Avukatlık Yasası, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Yasası ve diğer yasa ve yönetmeliklerdeki ilgili hükümler uygulanabilir…/../2015.

 

 

 

 

      

 

 

 

 

23.06.2021
AV. AHMET MELİK DERİNDERE
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.